ลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

ขยายระยะเวลาการยืนยันการใช้สิทธิ์รับส่วนลดค่าลงทะเบียน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง .pdf

นักศึกษาลงทะเบียนมากกว่า 1 สถานศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งหมด 2 เว็บไซต์ คือ https://covidfund.cupt.net และ https://covidfund.ssru.ac.th

(1) covidfund.cupt.net

(2) covidfund.ssru.ac.th

นักศึกษาลงทะเบียน 1 สถานศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ https://covidfund.ssru.ac.th

(2) covidfund.ssru.ac.th

เนื่องจากเป็นนักศึกษาต่างประเทศจึงไม่สามารถรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการแก้ไขข้อมูล เมื่อเข้ามาแล้วให้นักศึกษากดที่ "แก้ไขการตอบกลับของคุณ"